Actueel
Bestuursverslag VOM 2022

VOORWOORD: Terugkijkend op 2022

Beste leden,

Een voorwoord over een jaar waarin ik één kwartaal voorzitter was. Lastig denk ik zo, maar ik ga mijn uiterste best doen om heel 2022 voor jullie nogmaals voorbij te laten komen.

Begin 2022 waren de meeste ondernemers nog dicht door de corona maatregelen.
Dit hebben we snel achter ons kunnen laten en gelukkig vonder er ook enige evenementen plaats. In ieder geval al beter dan 2021 zou ik zo zeggen.

Het seizoen was wat ik hoorde prima en soms heel goed voor de meeste ondernemers. We maakten ons als VOM redelijk druk dat er maar niemand zou omvallen als ze de Belastingdienst en de Corona-steunmaatregelen geheel of gedeeltelijk moesten gaan terugbetalen. Ook is dit ons niet echt ter ore gekomen. Daar waren we als VOM meer dan gelukkig over.

We konden ook alle DB-vergaderingen laten plaatsvinden en ons weer gaan bezighouden met ons mooie Middelburg. We hebben ons vooral gefocust op de verlichting rondom de kerstperiode. En ondernemers aangehoord links en rechts over de afgelopen corona periode en het prachtige seizoen wat erop volgde. Vooral niet gegaan voor heel veel verandering.

De acquisitie is ook in 2022 goed verlopen en we hopen voor dit jaar hier weer op dezelfde manier mee door te gaan.

De focus is in 2022 vooral op het nieuwe jaar 2023 te komen liggen. Meer samenwerking in de stad zou een pre kunnen zijn en daar hebben we in 2022 veel over gesproken.

Alleen samen kunnen we Middelburg nog mooier maken!!!

Michelle Bartlett
Voorzitter VOM

 

EVENEMENTEN:

We hebben helaas vorig jaar nog te maken gehad met Corona maar wel konden de evenementen in de zomermaanden plaatsvinden. Gelukkig is alles goed verlopen en kijken wij terug op een geslaagd evenementen jaar. We danken wederom de evenementen adviescommissie voor hun bijdrage.

CADEAUMUNTEN:

Sinds een aantal jaar verzorgt de VOM kerstpakketten in de vorm van cadeaumunten. Bedrijven kunnen op deze manier hun personeel een kerstpakket geven.
Zorgstroom, Orionis en de Gemeente Middelburg doen sinds het begin hier aan mee. Daarnaast krijgen wij steeds meer bedrijven die op deze manier hun personeel belonen en daarmee de lokale bedrijven willen ondersteunen met een beetje meer omzet.

De gehele afwikkeling van de cadeaumunten legt een flink beslag op de werkzaamheden van de bestuursleden en vooral voor het secretariaat. In verband met Corona en de verhoogde energielasten heeft het bestuur besloten voor editie 2022/2023 geen organisatiekosten in rekening te brengen. Alle ondernemers die munten hebben aangenomen en vervolgens hebben ingewisseld hebben de netto waarde van de munt dan ook op hun rekening gestort gekregen.

Vanwege de hoeveelheid werkzaamheden, verbonden aan de cadeaumunten heeft het bestuur besloten om een deel van de werkzaamheden bij derden neer te leggen. Het spreekt voor zich dat hier kosten aan verbonden zijn. Derhalve zijn wij genoodzaakt om voor de editie 2023/2024 een provisie in rekening te brengen.

SFEERVERLICHTING:

De verlichting aan de gevels en de sfeerverlichting die brandt van november tot en met januari zijn eigendom van de vereniging.
Herman Bekker, Bert en Frank zijn belast met de taak dat alles het doet en daarbij doen ze het bestuur voorstellen omtrent investeringen hiervoor.
Jaarlijks doen wij controle van de gevelverlichting en daar waar nodig wordt opdracht gegeven voor aanpassingen en/of reparaties.
Vorig jaar hebben we een grote investering gedaan voor het Tref complex, ook zijn er extra bomen aangelicht in de Korte Noordstraat, Segeerstraat en de Reigerstraat.

NIEUWE LEDEN:

2022 heeft ons een stijging van 10% nieuwe leden opgebracht, daaronder zijn een aantal leden die we ‘Vrienden van Middelburg’ noemen. Zij hebben geen stemrecht maar steunen de VOM wel met een basiscontributie Iedere nieuwe ondernemer die zich vestigt in Middelburg krijgt aandacht van Edwin via WZDS.
Daarnaast bezoekt Carolien de nieuwe leden om hun op de hoogte te brengen van alles wat de VOM doet in de binnenstad. Michelle is begonnen met het verspreiden van de info-mappen met informatie over het bestuur en informatie van de VOM. Deze mappen zijn aanwezig bij de ALV en kunt u meenemen.

BESTUURLIJK OVERLEG:
Eén keer per kwartaal zit het bestuur als afgevaardigde namens de VOM bij de verantwoordelijk wethouders. Na de gemeenteraadsverkiezingen hebben de wethouders Aalberts en Simons plaatsgemaakt voor de wethouders Schonis en Smit.
Tijdens dit overleg komen alle relevante zaken aan de orde die de binnenstad aangaan.
Ook zaken die wij van jullie doorkrijgen en niet urgent zijn worden hierin meegenomen.
Wanneer er zich urgente zaken aandienen proberen wij direct te schakelen door onze contactpersonen binnen de gemeente Middelburg direct daarvan op de hoogte te brengen.

STADACQUISITIE:
Dit wordt door Frank Bijleveld tijdens de ALV toegelicht.

FINANCIEEL VERSLAG 2022

Het lijkt alweer zo lang geleden, maar aan het begin van 2022 hadden we nog te maken met de naweeën van de Corona-pandemie. Tot en met half februari waren de horeca en winkels nog gesloten, maar vanaf maart konden we de Corona-sluitingen definitief achter ons laten.

Zo leek 2022 toch weer bijna op een normaal verenigingsjaar. Met weer een flink aantal evenementen en drukke winkelstraten gevuld met bewoners én toeristen.

De contributiefacturen aan onze leden zijn in de zomerperiode van 2022 verzonden. Ondanks dat er sprake was van een jaar met verhoogde prijzen en hierdoor verkrappende marges, is nagenoeg door alle leden de contributie voldaan.

De VOM heeft weer een financiële bijdrage kunnen leveren aan een 15-tal organisatoren van evenementen.

Via de Social media kanalen zijn de diverse ontwikkelingen in Middelburg ruimhartig onder de aandacht gebracht. De inzet van Edwin Mijnsbergen hierin is inmiddels iedereen bekend.

In november zijn extra uitgaven gedaan aan de sfeerverlichting. Zo is er sfeerverlichting toegevoegd in de Langeviele, Reigerstraat, Lange Noordstraat. Winkelcentrum Tref is aan de buitenkant voorzien van verlichting. De binnenzijde van het winkelcentrum is eveneens onderhanden genomen. Deze investeringen worden gedragen door alle winkels in het winkelcentrum Tref. De gemeente Middelburg heeft de verlichting van de bomen in de Lange Delft voor haar rekening genomen. Door de investeringen waren de winkelstraten zagen de winkelstraten er in de winter 2022/2023 weer heel gezellig uit. Op dit moment is het bestuur van mening dat er geen aanvullende investeringen in sfeer en/of gevelverlichting noodzakelijk zijn.

Zoals gebruikelijk wordt de jaarrekening niet naar alle leden verzonden, maar ligt deze voor een ieder die dat wenst ter inzage bij de voorzitter en/of penningmeester. Desgewenst kunnen wij een nadere toelichting geven op de cijfers.
Onderstaand staat een verdere toelichting op de balans en staat van baten en lasten over 2022.

TOELICHTING OP DE JAARREKENING

Jaarrekening en financiële verantwoording kunnen door leden van de VOM desgewenst worden opgevraagd bij het bestuur.

SAMENVATTING:
Het jaar 2022 is met een klein negatief resultaat afgesloten. De vermogenspositie van de VOM blijft desondanks goed. Er is dan ook een goede financiële basis voor de komende jaren. VOM blijft streven naar een evenwichtige balans tussen inkomsten en uitgaven. Verdere vermogensvorming is momenteel niet wenselijk. Aandachtspunten zijn de gemeentelijke bijdrage en de toenemende exploitatiekosten van de diverse activiteiten van de VOM.