Huishoudelijke reglementen & statuten

Huishoudelijke reglementen & statuten

Statuten per 20 januari 2022

601449.01/AG

STATUTENWIJZIGING

Op twintig januari tweeduizend tweeëntwintig verscheen voor mij, mr. Annelies Wooldrik, notaris te Middelburg:
mevrouw Ancella Johanna Adriana Grootenboer, geboren te Westkapelle op achtentwintig augustus negentienhonderd vijfenzeventig, werkzaam en woonplaats kiezend ten kantore van De Zeeuwse Alliantie te 4331 CX Middelburg, Wagenaarstraat 1,

handelend als schriftelijk gemachtigde van de algemene vergadering van de vereniging: VERENIGING ONDERNEMERS MIDDELBURG, statutair gevestigd te Middelburg, kantoorhoudende te 4331 KK Middelburg, Zusterstraat 30, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 40311198, hierna te noemen: ‘de Vereniging’.
De verschenen persoon, handelend als gemeld, heeft mij, notaris, het volgende verklaard:
INLEIDING

 1. De Vereniging werd opgericht op negentien april negentienhonderddrieënnegentig.
 2. De statuten van de Vereniging zijn voor het laatst gewijzigd bij notariëleakte op zevenentwintig november tweeduizend zes verleden voor mr. R.A.Vegter, destijds notaris te Middelburg.
 3. Op vijf oktober tweeduizend éénentwintig heeft een algemene vergadering vande Vereniging plaatsgevonden. Aangezien in deze vergadering niet tenminste drie vijfde (3/5) van de vertegenwoordigers van de leden aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd was, is op negen november tweeduizend éénentwintig een tweede vergadering gehouden waarin een rechtsgeldig besluit is genomen om de statuten van de Vereniging te wijzigen.Het stuk waaruit dit besluit blijkt, is aan deze akte vastgemaakt.
 4. De verschenen persoon is door de algemene vergadering gemachtigd dezestatutenwijziging bij notariële akte vast te leggen.

STATUTENWIJZIGING

Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging luiden de statuten met onmiddellijke ingang als volgt:
STATUTEN
Artikel 1 – Naam en zetel

 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Ondernemers Middelburg.
 2. De vereniging is gevestigd in de gemeente Middelburg.

Artikel 2.a – Doel

 • –  de bevordering van het behoud en van de versterking van Middelburg als plaatselijk en regionaal koopcentrum;
 • –  de bevordering van de totstandkoming, reconstructie en instandhouding van horeca- en detailhandelvoorzieningen in Middelburg, met inbegrip van alle daarvoor vereiste en/of gewenste voorzieningen,en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kanzijn.

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • –  het samenwerken met en/of in andere instellingen of organisaties met een gelijke of aanverwante doelstelling;
 • –  het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van en het bevorderen van een optimale belangenharmonisering tussen de dienstverlenende ondernemers in de binnenstad van Middelburg;
 • –  het scheppen en instandhouden van overlegkanalen met de gemeente Middelburg en andere overheden;
 • –  het verrichten casu quo het doen verrichten van de voor de in hiervoor sub 1 bedoelde doelstellingen noodzakelijke en/of nuttige onderzoekingen;
 • –  het (doen) uitwerken, opstellen en uitvoeren van de technische financiële, economische, juridische, sociale en organisatorische plannen;
 • –  het bevorderen van een duidelijke organisatiestructuur op basis van statuten en/of huishoudelijk reglement;en voorts door al datgene te verrichten dat voor de in hiervoor sub 1omschreven doelstelling nuttig of nodig geacht kan worden.

  Artikel 2.b – De Organisatiestructuur

  De vereniging kent de volgende organen:

 • –  de algemene vergadering;
 • –  het bestuur;
 • –  de adviseurs.Artikel 3 – Lidmaatschap
 1. Lid van de vereniging kunnen zijn:
  1. rechtspersonen die een horeca en/of detailonderneming exploiteren ennatuurlijke personen die een horeca en/of detailonderneming exploiteren inde binnenstad van Middelburg, postcodegebied 4331;
  2. de belangenorganisaties welke door de algemene vergadering als lidworden toegelaten.

  Als het lid (rechtspersoon) betrokken is bij een fusie of splitsing en
  daardoor ophoudt te bestaan, gaat het lidmaatschap niet over op de verkrijgende rechtspersoon of de rechtspersoon die op grond van de beschrijving bij splitsing daartoe is aangewezen.
  Ook samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid
  (maatschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen, openbare vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid) kunnen lid zijn van de vereniging. Het lidmaatschap van een dergelijk samenwerkingsverband betekent het lidmaatschap van de gezamenlijke vennoten. Het samenwerkingsverband wordt daarbij beschouwd als één lid. De lidmaatschapsrechten van het samenwerkingsverband kunnen alleen worden uitgeoefend door een vennoot die bestuursbevoegdheid heeft. De vennoten van het samenwerkingsverband wijzen een van hen aan als de vennoot die namens het samenwerkingsverband de lidmaatschapsrechten zal uitoefenen.

 2. Leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
 3. De algemene vergadering kan een lid, op grond van zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging, tot erelid benoemen.
  Een erelid heeft dezelfde rechten en plichten als een gewoon lid. Een erelid heeft echter geen contributieplicht.
 1. De secretaris van het bestuur houdt een ledenregister bij, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
  Als een lid heeft ingestemd met de oproeping tot een algemene
  vergadering door middel van communicatie langs elektronische weg, wordt het adres dat door het lid voor dit doel is bekend gemaakt, in het ledenregister opgenomen.
 2. Een lid kan door het bestuur voor een periode van ten hoogste drie maanden worden geschorst als een lid in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Gedurende deze periode van schorsing kan het lid zijn lidmaatschapsrechten niet uitoefenen. Zijn lidmaatschapsverplichtingen blijven bestaan.
 3. Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot schorsing in kennis is gesteld, kan dat lid tegen dat besluit in hoger beroep gaan bij de algemene vergadering en daar verweer voeren. Het bestuur is verplicht hiertoe de algemene vergadering bijeen te roepen binnen vier weken na ontvangst van het beroepschrift. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft het lid geschorst.

Artikel 4 – Einde lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap eindigt door:
  1. het overlijden van het lid;is een rechtspersoon lid van de vereniging dan eindigt zijn lidmaatschap wanneer hij ophoudt te bestaan, ook als dit ophouden te bestaan het gevolg is van fusie of splitsing;
  2. opzegging door het lid;
  3. opzegging door de vereniging;
  4. ontzetting.

  Door het toe- en uittreden van vennoten eindigt het lidmaatschap van het samenwerkingsverband niet, maar bij uittreding participeert een vennoot niet langer in het lidmaatschap, terwijl toetreding met zich brengt dat een vennoot deel krijgt in het lidmaatschap.

 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan plaatsvinden uiterlijk een oktober van het lopende boekjaar, op voorwaarde dat dit schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste een maand gebeurt. Opzegging kan met onmiddellijke ingang als redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De contributie voor het lopende jaar blijft het lid verschuldigd. Te late opzegging heeft tot gevolg dat het lidmaatschap – met inbegrip van de daaraan verbonden verplichtingen – pas eindigt aan het eind van het volgend boekjaar, tenzij het bestuur op grond van bijzondere omstandigheden anders besluit.Een lid kan zich door opzegging niet onttrekken aan een besluit waardoor
  de financiële verplichtingen van de leden worden verzwaard, behalve in het geval omschreven in de volgende alinea.
  Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen
  een maand nadat hem een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing is meegedeeld. In dat geval blijft hij de oorspronkelijk voor dat jaar vastgestelde contributie verschuldigd.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging vindt plaats door het bestuur, door middel van een schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de reden(en) van opzegging. Opzegging is mogelijk:
 • –  als een lid niet meer voldoet aan de statutaire vereisten voor hetlidmaatschap; of
 • –  als een lid – ondanks schriftelijke aanmaning – zijn verplichtingen tenopzichte van de vereniging niet nakomt; of
 • –  als een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid als bedoeldin artikel 3 van deze statuten wordt ontbonden; of
 • –  wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden hetlidmaatschap te laten voortduren.
  Bij het opzeggingsbesluit wordt ook de datum van beëindiging van het lidmaatschap vastgesteld. De contributie voor het lopende jaar blijft verschuldigd.
 1. Ontzetting uit het lidmaatschap vindt plaats door het bestuur, door middel van een schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de reden(en) van de ontzetting.
  Ontzetting is alleen mogelijk als een lid in strijd handelt of heeft gehandeld met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt of heeft benadeeld.De ontzetting gaat onmiddellijk in. De contributie voor het lopende jaar blijft verschuldigd.
 2. Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot opzegging of ontzetting inkennis is gesteld, kan dat lid tegen dat besluit in beroep gaan bij de algemene vergadering en daar verweer voeren. Het bestuur is verplicht hiertoe de algemene vergadering bijeen te roepen binnen vier weken na ontvangst van het beroepschrift. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid waarvan het lidmaatschap is opgezegd, geschorst.
 3. Aan de eis van schriftelijkheid van een opzegging of een bericht van ontzetting wordt niet voldaan als de opzegging of het bericht van ontzetting uitsluitend elektronisch is gecommuniceerd.

Artikel 5 – Middelen

 1. De middelen van de vereniging bestaan uit:
  1. de periodieke jaarlijkse bijdragen van de leden;
  2. subsidies van derden;
  3. alle middelen die de vereniging na haar oprichting aanvermogensbestanddelen zal verkrijgen;
  4. verdiensten uit collectiviteitsregelingen.
 2. Een besluit tot het vaststellen van de hoogte van de bijdragen dan wel de wijziging van de bijdragen kan slechts worden genomen met meerderheid van stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vijfde van het totaal aantal (vertegenwoordigers van de) leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 3. De agenda, waarin een bestuursvoorstel daaromtrent is opgenomen, zal tenminste twee weken voor genoemde bijeenkomst aan de leden worden toegezonden.
 4. Periodieke bijdragen dienen door de leden te worden gestort op een ten name van de vereniging staande rekening, bij vooruitbetaling te voldoen, doch uiterlijk op éénendertig januari van ieder jaar.

Artikel 6 – Donateurs

 1. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. Er kunnen verschillende categorieën donateurs zijn.
  Donateurs zijn gebonden aan de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging. Zij hebben alleen toegang tot de algemene vergadering als die vergadering dat besluit. Zij hebben daar geen stemrecht.
 2. De in deze statuten voor leden getroffen regelingen over toelating en opzegging met de gevolgen daarvan, zijn zoveel mogelijk ook van toepassing op donateurs.
 3. De algemene vergadering stelt het minimumbedrag vast dat, hetzij per boekjaar, hetzij eenmalig, door een donateur aan de vereniging is verschuldigd.
 4. De secretaris houdt een register bij waarin de namen en adressen van de donateurs zijn vermeld.

Artikel 7 – Contributie van de leden

 1. De leden betalen een jaarlijkse contributie, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Daarbij kunnen de leden verplicht worden een opdracht tot automatische betaling van de periodieke bijdrage te verstrekken.
  De leden kunnen daarbij in categorieën worden ingedeeld die een verschillende contributie betalen.
 2. Het bestuur is bevoegd om, wegens bijzondere omstandigheden, een lid geheel of gedeeltelijk ontheffing te verlenen van het betalen van contributie in enig jaar.
 3. Het bestuur kan besluiten dat de jaarlijkse contributie in gedeelten kan worden betaald en kan daaraan voorwaarden verbinden.

Artikel 8 – Bestuur: samenstelling en benoeming

 1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit ten minste drie en ten hoogste negen natuurlijke personen.
  De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
  Het bestuur heeft een voorzitter, secretaris en penningmeester.Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
  Het bestuur draagt er zorg voor dat de algemene vergadering zo spoedig mogelijk in de vacatures kan voorzien.
  De algemene vergadering kan besluiten dat het bestuur kan worden uitgebreid met een vertegenwoordiger van een in artikel 3 lid 1 b tot de vereniging toegelaten ondernemersorganisatie.
 2. De algemene vergadering benoemt de bestuursleden.
  Deze benoeming vindt plaats bij besluit genomen met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
  De bestuurders kunnen ook buiten de leden worden benoemd.
 3. De voorzitter van de vereniging wordt op voordracht van het bestuur benoemd door de algemene vergadering.
  Er zal tevens een plaatsvervangend voorzitter worden aangewezen door de algemene vergadering.De algemene vergadering kan besluiten een onafhankelijke voorzitter te benoemen.
  De voorzitter, secretaris en penningmeester en de overige bestuursleden dienen zoveel mogelijk vrij te zijn van dubbelfuncties.Indien de kandidaat de functie van voorzitter van de vereniging wil blijven combineren met de bestuursfunctie van zijn belangenorganisatie, zal deze organisatie met die dubbelfunctie moeten instemmen.

4. a.

Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste
drie jaar met de mogelijkheid van verlenging met een termijn van drie jaar. Bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens rooster aftredende bestuurder is eenmaal onmiddellijk herbenoembaar.

b. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.

 1. Bij belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overige bestuurders, of is de enige overgebleven bestuurder, tijdelijk met het bestuur belast.
  Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders is een door de algemene vergadering daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het bestuur belast.
  Onder belet wordt in elk geval verstaan schorsing en het geval waarin om welke reden ook gedurende een aaneengesloten periode van minimaal tweeënzeventig uur door de vereniging, een medebestuurder of een lid geen contact met een bestuurder kan worden verkregen, met dien verstande dat de algemene vergadering kan besluiten dat een andere periode van toepassing is.
 2. Het bestuur is bevoegd tot het instellen van commissies en werkgroepen.
 3. De algemene vergadering kan op voordracht van het bestuur een ambtelijksecretaris en een ambtelijk penningmeester benoemen. Zij maken geen deel uitvan het bestuur. Zij zijn tevens adviseur van de vereniging.
 4. De ambtelijk secretaris wordt belast met het maken van een besluitenlijst, hetsamenstellen van de agenda’s en voorts met zodanige taken en werkzaamheden als het bestuur gewenst acht. De verantwoordelijkheid voor het secretariaat berust bij het voltallige bestuur.
 5. De ambtelijk penningmeester wordt belast met de financiële gang van zaken en voert het beheer over de financiële middelen. Aan het einde van het verenigingsjaar zal door hem een financieel bestuursverslag worden opgesteld. De verantwoordelijkheid voor het financiële beheer berust bij het voltallige bestuur.
 6. Goedkeuring door de algemene vergadering van het financieel bestuursverslag strekt het bestuur tot décharge van het door haar gevoerde beheer.

Artikel 9 – Bestuur: einde functie, schorsing

1. Een bestuurslidmaatschap eindigt:

 • –  door aftreden van een bestuurslid;
 • –  door verloop van de termijn waarvoor het bestuurslid is benoemd;
 • –  door overlijden van een bestuurslid;
 • –  door ondercuratelestelling van een bestuurslid of onder bewindstelling vanzijn gehele vermogen;
 • –  door ontslag van het bestuurslid op grond van een besluit van de algemenevergadering;
 • –  wanneer het bestuurslid in staat van faillissement wordt verklaard, eenregeling in het kader van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard of hij surseance van betaling verkrijgt; een en ander met inachtneming van het hierna bepaalde.

2. Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst. De schorsing beloopt ten hoogste drie maanden en kan door de algemene vergadering eenmaal met die termijn worden verlengd. Volgt gedurende de schorsing geen ontslag, dan is de schorsing na het verloop van de termijn geëindigd. Het bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de betreffende algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman laten bijstaan.

Artikel 10 – Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming

 1. Iedere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen.
 2. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur vindt schriftelijk plaats,met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van bijeenroeping en die van de vergadering niet meegerekend, onder opgave van de dag, het aanvangstijdstip en de plaats van de vergadering en van de te behandelen onderwerpen (agenda).
  De bestuurder die voor dit doel een adres aan de vereniging bekend heeft gemaakt, kan tot de vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen door een langs elektronische weg aan dat adres gezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.
 3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.
 4. Als wordt gehandeld in strijd met een van de bepalingen van de twee vorige leden kan het bestuur toch rechtsgeldige besluiten nemen, als alle bestuurders in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
 5. Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen om zich in de vergadering te laten vertegenwoordigen. Een elektronisch vastgelegde volmacht geldt als een schriftelijke volmacht.
  Een bestuurder kan alleen één medebestuurder in de vergadering vertegenwoordigen.
 6. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem.
  Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden de besluiten door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 7. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming
  als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Als hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, dan is het bestuur toch bevoegd het bestuursbesluit te nemen.

Artikel 11 – Bestuur: leiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming buiten vergadering

 1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwezigheidvoorziet de vergadering zelf in haar leiding.
 2. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in devergaderingen worden gehouden.
 3. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van devergadering over de uitslag van een stemming is beslissend.
  Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, als de meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 1. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden door de secretaris of een daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon.
  De notulen worden – nadat zij zijn vastgesteld – door de voorzitter en de notulist van de vergadering ondertekend.
 2. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen als alle bestuurders zich schriftelijk vóór het voorstel hebben verklaard.
  Onder een schriftelijke verklaring wordt ook begrepen een langs elektronische weg gezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, aan het adres dat het bestuur voor dit doel heeft vastgesteld en aan alle bestuurders bekend heeft gemaakt.

Artikel 12 – Bestuur: taken en bevoegdheden

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Iedere bestuurder is tegenover de vereniging verplicht tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles met betrekking tot de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.Het bestuur is verplicht de bedoelde boeken, bescheiden en anderegegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
 2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan vanovereenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, ook niet tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt. Deze beperking van de bevoegdheid van het bestuur kan aan derden worden tegengeworpen.
 3. De algemene vergadering kan bij een daartoe strekkend besluit duidelijk te omschrijven besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring onderwerpen. Een dergelijk besluit van de algemene vergadering wordt onmiddellijk aan het bestuur medegedeeld.Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen en door derden geen beroep worden gedaan.

Artikel 13 – Vertegenwoordiging

 1. Tot vertegenwoordiging van de vereniging zijn bevoegd:
  • –  het gehele bestuur samen;
  • –  twee gezamenlijk handelende bestuurders, van wie ten minste één moetzijn de voorzitter of de vice-voorzitter.
 2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan weldoorlopende volmacht aan een of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel samen als afzonderlijk, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 14 – Verslaggeving en verantwoording

 1. het boekjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden naafloop van het boekjaar, verlenging van deze termijn door de algemene vergadering uitgezonderd, een bestuursverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
  Als de vereniging een of meer ondernemingen in stand houdt, die op grond van de wet in het handelsregister moeten worden ingeschreven, wordt op de staat van baten en lasten de netto-omzet van deze ondernemingen vermeld.
 3. Het bestuur legt de jaarstukken ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.Wordt over de getrouwheid van deze stukken geen verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek overgelegd, dan worden daaraan voorafgaand de jaarstukken gecontroleerd door een door de algemene vergadering te benoemen controlecommissie van ten minste twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Een lid van de controlecommissie kan ten hoogste twee achtereenvolgende jaren zitting hebben in de controlecommissie.
  Het bestuur is verplicht om de controlecommissie inzage te geven in de gehele boekhouding en de daarop betrekking hebbende bescheiden en om alle door haar gewenste inlichtingen te verstrekken. Als de commissie dat voor een juiste vervulling van haar taak noodzakelijk acht, kan zij zich laten bijstaan door een externe deskundige.
  De commissie brengt van haar onderzoek verslag uit aan de algemene vergadering, vergezeld van een advies tot al of niet goedkeuring van de jaarstukken.
  Nadat de jaarstukken zijn goedgekeurd door de algemene vergadering wordt het voorstel gedaan om kwijting te verlenen aan het bestuur voor de door hem daarmee afgelegde rekening en verantwoording.
 4. In een vergadering te houden vóór de afloop van het boekjaar stelt het bestuur een begroting van de baten en lasten van het volgende boekjaar vast. De begroting wordt opgemaakt door de penningmeester en aan alle bestuurders gezonden uiterlijk in de voorlaatste maand van het boekjaar voorafgaand aan het boekjaar waarop de begroting betrekking heeft.

Artikel 15 – De algemene vergadering: bevoegdheid en jaarvergadering

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, uiterlijk negen maanden na afloop van het boekjaar, wordt eenalgemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
  1. het verslag van het bestuur over het afgelopen boekjaar;
  2. het voorstel tot het al of niet goedkeuren van de jaarstukken over het afgelopen boekjaar;

c. het voorstel tot verlenen van kwijting aan het bestuur;

 1. de benoeming van de leden van de controlecommissie voor het nieuweboekjaar;
 2. de benoeming van bestuursleden als er in het bestuur vacatures bestaan;en
 3. voorstellen van het bestuur of de leden, zoals aangekondigd bij deoproeping voor de vergadering.

3. Uiterlijk één maand voor het verstrijken van het boekjaar, legt het bestuur

de begroting voor het komende boekjaar ter inzage van de leden.

Artikel 16 – De algemene vergadering: oproeping

 1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur.
  Een aantal leden, samen bevoegd tot het uitbrengen van ten minste een tiende deel van de stemmen, kan het bestuur schriftelijk verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen binnen vier weken na dat verzoek. Als het bestuur niet binnen veertien dagen na ontvangst van dat verzoek de uitnodiging tot de vergadering heeft laten uitgaan, kunnen de verzoekers zelf de vergadering bijeenroepen.
  Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek bedoeld in de vorige alinea wordt ook voldaan als het verzoek elektronisch is vastgelegd.
 2. De oproeping tot de algemene vergadering vindt plaats door middel van:
  • –  een publicatie in het verenigingsorgaan; of
  • –  een schriftelijk bericht aan de adressen van de leden volgens hetledenregister.
   De bijeenroeping kan, als een lid hiermee instemt, ook plaatsvinden door
   een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door het lid voor dit doel is bekend gemaakt.
 3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend.
 4. Naast de plaats, datum en tijd van de vergadering, moet de oproeping een agenda bevatten waaruit blijkt welke onderwerpen aan de orde worden gesteld.

Artikel 17 – De algemene vergadering: toegang en stemrecht

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle niet-geschorste leden
  van het bestuur en van de vereniging. De vergadering kan besluiten ook andere personen tot (een deel van) de vergadering toe te laten. Geschorste leden en leden van wie het lidmaatschap is opgezegd of die uit het lidmaatschap zijn ontzet, hebben toegang tot dat deel van de vergadering waar het beroep tegen schorsing, opzegging of ontzetting aan de orde is.
 2. Ieder gewoon lid en ieder erelid heeft één stem.
  Een geschorst lid heeft geen stemrecht.
  De leden-rechtspersoon worden tijdens de algemene vergadering vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon. Deze natuurlijk persoon dient zich schriftelijk aan te melden bij de secretaris van de vereniging.
  Een vertegenwoordiger als hiervoor in dit lid bedoeld kan niet deelnemen aan de algemene vergaderingen en namens een lid zijn lidmaatschapsfunctie en zijn rechten niet uitoefenen indien aan het gestelde in dit lid niet is voldaan alsmede indien het lid waarvan hij de vertegenwoordiger is de verschuldigde bijdrage(n) niet heeft voldaan of andere uit de statuten voortvloeiende verplichtingen niet is nagekomen.
 1. Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid volmacht gevennamens hem te stemmen.
  Deze volmacht moet schriftelijk worden gegeven en vóór de stemming aan het bestuur worden overgelegd.
  Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan als de
  volmacht elektronisch is vastgelegd.
 2. De bestuurders hebben een raadgevende stem in de algemene vergadering.

Artikel 18 – De algemene vergadering: besluitvorming

 1. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, wordt een besluit genomen met volstrekte meerderheid van stemmen van de in de vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden, ongeacht hun aantal.
  Blanco en ongeldige stemmen tellen niet mee voor de besluitvorming maar tellen wel mee voor het bepalen van een in deze statuten voorgeschreven quorum.
 2. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats als de meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Als bij stemming over de verkiezing van personen bij eerste stemming geen meerderheid wordt verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats hebben. Als ook dan geen meerderheid verkregen wordt, zal bij een tussenstemming worden beslist tussen welke personen zal worden herstemd.
  Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.
 4. Als de stemmen staken over een voorstel dat niet over de verkiezing van personen gaat, is het voorstel verworpen.
 5. Alle stemmingen vinden mondeling plaats, tenzij de voorzitter of ten minste drie leden vóór de stemming laat of laten weten een schriftelijke stemming te verlangen.
  Schriftelijke stemming vindt plaats bij ongetekende, gesloten stembriefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een lid hoofdelijke stemming verlangt.Een stemgerechtigd lid kan zijn stemrecht niet door middel van eenelektronisch communicatiemiddel uitoefenen.
 6. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in eenvergadering bijeen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de algemenevergadering, als dit met voorkennis van het bestuur is genomen.
 7. Als in een vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen -mits met algemene stemmen – geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al is het onderwerp niet of niet op de voorgeschreven wijze bij de oproeping aangekondigd of heeft de oproeping niet op rechtsgeldige wijze plaatsgevonden.

Artikel 19 – De algemene vergadering: leiding en notulen

 1. Een algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging. Ontbreekt de voorzitter, dan wijst het bestuur een ander bestuurslid aan als voorzitter van de vergadering. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter van de vergadering daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die door de voorzitter en de notulist door ondertekening worden vastgesteld.

Artikel 20 – Statutenwijziging

 1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten zal worden gedaan, moet dat steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld.
 2. Degenen die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen. Dit afschrift moet ter inzage liggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een
  meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
  In die vergadering moet ten minste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
  Is het vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan een nieuwe algemene vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het aantal op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij de oproeping voor de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het aantal op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden.
  De hiervoor bedoelde tweede vergadering wordt niet eerder dan twee weken en niet later dan vier weken na de eerste vergadering gehouden.
 4. Een statutenwijziging wordt van kracht onmiddellijk nadat deze in een notariële akte is vastgelegd. Iedere bestuurder is bevoegd om een statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen.
  Een authentiek afschrift van de akte van wijziging en een doorlopende tekst van de gewijzigde statuten moeten worden neergelegd bij het handelsregister.

Artikel 21 – Fusie, splitsing, omzetting

Op een besluit van de algemene vergadering tot fusie of splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek en op een besluit van de algemene vergadering tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, is het bepaalde in het vorige artikel zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen van de wet.

Artikel 22 – Ontbinding

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het in deze statuten bepaalde over een besluit tot statutenwijziging is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding.

Bij het besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo vastgesteld.
Als de vereniging op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgave aan het handelsregister.
De boeken en stukken van de ontbonden vereniging blijven gedurende zeven jaren nadat de vereniging heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de door het bestuur bij het besluit tot ontbinding aangewezen persoon. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het handelsregister.

2. De vereniging wordt bovendien ontbonden door:

 • –  insolventie nadat de vereniging in staat van faillissement is verklaard ofdoor opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
 • –  een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemdegevallen.Artikel 23 – Vereffening
 1. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de vereniging, voor zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen.
 2. Na het besluit tot ontbinding bevindt de vereniging zich in liquidatie.
  De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan als en voor zover dit voor de vereffening van haar vermogen nodig is.
  Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht.
  In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moet ‘in liquidatie’ aan de naam van de vereniging worden toegevoegd.
 3. Een batig saldo na vereffening krijgt een bestemming die zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de vereniging.
  Deze bestemming wordt vastgesteld bij het ontbindingsbesluit, of bij het ontbreken daarvan, door de vereffenaar(s).De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn.
  De vereniging houdt bij vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het handelsregister.

Artikel 24 – Reglementen

 1. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen.
 2. Een reglement kan nadere regels geven over onder meer het lidmaatschap, deintroductie van nieuwe leden, de contributie, de werkzaamheden van het bestuur, werkgroepen of commissies, de vergaderingen.
  Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met de statuten en mag geen bepalingen bevatten die bij statuten behoren te worden geregeld.

BIJLAGEN

Aan deze akte is vastgemaakt:
– notulen algemene vergadering de dato vijf oktober tweeduizend éénentwintig en

negen november tweeduizend éénentwintig.

SLOT

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
De zakelijke inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. Ook is gewezen op de gevolgen die voor (een van de) partijen uit de inhoud van deze akte voortvloeien. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van deze akte het ontwerp van deze akte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud daarvan in te stemmen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte te Middelburg op de datum in het hoofd van deze akte vermeld door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris, ondertekend.

(Volgt handtekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Dit is een automatisch gegenereerd afschrift en niet voorzien van een handtekening.

 

Huishoudelijk reglement per 16 november 2021 

Huishoudelijk reglement Vereniging Ondernemers Middelburg hierna genoemd VOM , zoals bedoeld in artikel 24 van de statuten.

Versie 16-11-2021,
Vastgesteld in ALV 9-11-2021 en aangevuld met opmerkingen uit de ALV.

Artikel 1 Algemeen

• Door toe te treden tot de vereniging, onderwerpt ieder lid zich aan de bepalingen van de statuten en reglementen evenals bevoegd genomen besluiten van het bestuur respectievelijk de algemene ledenvergadering.
• Niemand kan zich beroepen op de onbekendheid met het in de statuten en het huishoudelijke reglement bepaalde.

• Indien in de statuten of het huishoudelijke reglement van VOM gesproken wordt over verenigingsjaar en/of boekjaar, lopen deze van 1 januari tot en met 31 december van enig jaar.

Artikel 2 Aanmelding en toelating van nieuwe leden

• Aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging geschiedt schriftelijk.
• De aanmelding voor het lidmaatschap komt vervolgens terecht bij het bestuur. De aanmelding kan in beraad worden gehouden, indien het wenselijk wordt geacht dat nadere schriftelijke of mondelinge toelichting gegeven wordt.
• Van het verlenen van het lidmaatschap, wordt de betrokkene zo spoedig mogelijk in
kennis gesteld. Tegen een afwijzing is schriftelijk beroep mogelijk bij de Algemene Ledenvergadering. Een zodanig beroep dient gericht te worden aan de secretaris van de vereniging die dan zorg draagt voor plaatsing van dit beroep op de “agenda” van de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.
• Een lidmaatschap is persoonlijk, staat op naam van één natuurlijk of rechtspersoon en is niet overdraagbaar. Een personenvennootschap wordt hierbij als één lid beschouwd.
• Lidmaatschappen kunnen niet onderling worden uitgewisseld.

Artikel 3 Donateurs

• Donateurs kunnen rechtspersonen of natuurlijke personen zijn.
• Donateurs zijn zij, die de vereniging met een jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering te betalen minimum bijdrage van een bedrag gelijk aan de (basis)contributie.
• Donateurs ontvangen de door de vereniging uit te geven nieuwsbrieven en aankondigingen van evenementen.
• Donateurs hebben toegang tot de Algemene Ledenvergadering, doch kunnen niet aan schriftelijke en mondeling stemmingen deelnemen.
• Donateurs ontvangen een factuur voor hun bijdrage, te verhogen met BTW.

Artikel 4 Verandering bedrijfsgegevens/contactperso(o)n(en)

Bij verandering van bedrijfsnaam, contactpersoon (post)adres en woonplaatsgegevens en/of andere gegevens die voor het lidmaatschap van belang kunnen zijn, is een lid verplicht de secretaris van de vereniging hiervan direct schriftelijk in kennis te stellen. Dit kan ook per e-mail.

Artikel 5 Financiële verplichtingen van leden

• De leden betalen aan de vereniging jaarlijks een contributie. De contributie is bedoeld voor het in stand houden van de ondernemersvereniging, het organiseren van ledenbijeenkomsten en het initiëren van activiteiten voor de leden ter verwezenlijking van het doel van de ondernemersvereniging.

Voor deelname aan activiteiten kan de ondernemersvereniging haar leden kosten in rekening brengen. • De Algemene Ledenvergadering kan de contributies jaarlijks herzien.

• Aanpassingen van de contributie, behoudens indexering, dienen door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd te worden. Indexering zal mogelijk toegepast kunnen met als basis consumentenprijsindexcijfer van het CBS.

• Indien een lid meerdere winkels of horecabedrijven heeft is voor ieder van deze bedrijven minimaal de basiscontributie verschuldigd.
• Het lid heeft één stem in de Algemene Ledenvergadering. Bij meerdere winkels of horecabedrijven heeft het lid één of meerdere stemmen. Dit naar rato van het aantal keer dat de basiscontributie wordt voldaan.

• De contributies zijn ineens en uiterlijk vóór 30 november van elk jaar verschuldigd, behoudens bij toetreding. Indien iemand gedurende het jaar lid wordt, wordt naar rato per kwartaal verrekend.
De betalingstermijn is één maand na de factuurdatum.
• Indien een lid één maand of langer met enige betaling aan de vereniging achterstallig is, ontvangt hij/zij van de penningmeester, een schriftelijke

herinnering. Indien het achterstallige niet binnen één maand na de herinnering ten volle is voldaan, zal opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging plaatsvinden, dit op voordracht van de penningmeester.
• Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen jegens de vereniging kan het bestuur besluiten langs gerechtelijke weg nakoming te vorderen. Kosten die hieruit voortvloeien, zijn voor rekening van het lid dat in gebreke is.

• Het bestuur kan leden het recht op aanwezigheid bij activiteiten ontzeggen indien zij hun verplichtingen jegens de vereniging niet nakomen.
• Hernieuwde inschrijving als lid na opzegging namens de vereniging, is slechts mogelijk na 6 maanden achterstallige betalingen ten volle zijn voldaan.

Artikel 6 Rechten van leden

• Ieder lid van de vereniging heeft toegang tot de Algemene Ledenvergadering, kan daar het woord voeren en deelnemen aan schriftelijke en mondelinge stemmingen. Ieder lid heeft één stem naar rato van het aantal keren dat de basiscontributie wordt voldaan (zie artikel 5).
• Het bestuur kan leden hun rechten ontzeggen indien zij hun verplichtingen jegens de vereniging niet nakomen.

Artikel 7 Bijeenkomsten van VOM

Het lidmaatschap is persoonlijk, hetgeen betekent dat:
• op bijeenkomsten ‘alleen voor leden’ per lidmaatschap 1 lid welkom is. Een lid kan zich voor dergelijke bijeenkomsten dus laten vervangen door een ander persoon. Deze persoon hoeft niet
van hetzelfde bedrijf te zijn.
• Bij ‘open bijeenkomsten’ kan elk lid één of meerdere introducees meenemen. Introducees hebben geen stemrecht.
• Het bestuur bepaalt de aard van de bijeenkomst (‘alleen voor leden’ of ‘open bijeenkomsten’). Indien het bestuur van mening is dat er sprake is van een bijeenkomst ‘alleen voor leden’ zal dit duidelijk aangegeven moeten worden in de uitnodiging.

Artikel 8 Beëindiging lidmaatschap, restitutie en verrekening

• Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail vóór 1 oktober van het lopende jaar te geschieden. Formeel is het lidmaatschap dan per einde van het lopende kalenderjaar beëindigd. Tot die tijd wordt een lid nog steeds uitgenodigd voor verenigingsactiviteiten en ontvangt tevens de nieuwbrieven van de vereniging.

• Restitutie van contributie aan leden en van donateursgelden aan een donateur, evenals van giften van welke aard dan ook, is uitgesloten, tenzij het bestuur bijzondere omstandigheden aanwezig acht. Met betrekking tot contributies, donateursgelden en andere door leden aan de vereniging verschuldigde bedragen, is verrekening niet mogelijk.

Artikel 9 Bestuur

• Het bestuur vergadert zo vaak als één of meer bestuursleden dit wensen, maar in principe 1 maal per maand.
• Het bestuur kan zich tijdens haar bestuursvergaderingen laten bijstaan door externe adviseurs.
• Alle bestuursvergaderingen worden genotuleerd. De notulen worden in dezelfde of de eerstvolgende bestuursvergadering vastgesteld en vervolgens bewaard door het secretariaat. Vastgestelde notulen zijn voorzien van een handtekening van de voorzitter.

• Een lid van het bestuur is bevoegd tot het bijwonen van alle vergaderingen van het bestuur, tot het daarin voeren van het woord en tot het daarin uitbrengen van zijn stem. Ieder bestuurslid heeft
één stem. Het stemrecht mag niet door een gemachtigde worden uitgeoefend. Bij gelijke stemverdeling beslist de voorzitter.

• Het bestuur zet zich in om een adviesraad in te stellen of te raadplegen om zich zo laten informeren door een vertegenwoordiging van de leden.

Artikel 10 Taken en bevoegdheden van het bestuur

Het bestuur is verplicht op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van tenminste:
1. (bedrijfs)namen, adressen, woonplaatsgegevens van de leden en donateurs;
2. presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur;

3. voorts is het bestuur belast met uitleg geven en interpreteren van al het bepaalde in de statuten en het huishoudelijke reglement en is bevoegd te beslissen over alles waarin de statuten en het huishoudelijke reglement niet voorzien;
4. de bestuursleden met een budgetverantwoordelijkheid zijn bevoegd namens de vereniging overeenkomsten met derden ten behoeve van VOM aan te gaan binnen het

mandaat van hun respectievelijke bestuurstaak tot een maximum van EUR 10.000,00.
Boven dat bedrag wordt binnen het bestuur een besluit genomen over het aangaan van een overeenkomst.
Bestuursleden met een budgetverantwoordelijkheid zijn beperkt tot de voorzitter en de penningmeester.
5. de leden van het bestuur kunnen een vergoeding ontvangen voor de bestuurswerkzaamheden in geld of natura; mits deze vergoeding is goedgekeurd door de ALV.
6. de leden van het bestuur mogen vanwege bestuurswerkzaamheden gemaakte
kosten declareren bij de penningmeester onder overlegging van betalingsbewijzen.

Artikel 11 Taken en bevoegdheden van de voorzitter

1. Geeft leiding aan het bestuur van de vereniging.
2. Leidt de Algemene Vergadering en Bestuursvergaderingen. 3. Bereidt samen met de secretaris de vergaderingen voor.
4. Vertegenwoordigt VOM naar binnen en naar buiten.

Artikel 12 Taken en bevoegdheden van de (ambtelijk) secretaris

1. Het in overleg met de voorzitter opstellen van de agenda voor de vergaderingen van het (dagelijks en algemeen) bestuur en de Algemene Ledenvergadering.
2. Draagt zorg voor het tijdig uitgaan van de convocatie en agenda aangaande de bestuurs- en algemene ledenvergaderingen.
3. Verstuurt op aanvraag beschikbare informatie en/of statuten en/of huishoudelijk reglement bij aanmelding.
4. Het beheer van de ledenadministratie en samenstellen van actuele lijsten van leden en donateurs.
5. Het binnen acht dagen een bevestiging van opzegging naar het desbetreffende lid sturen.
6. Verstuurt uitnodigingen voor informatiebijeenkomsten, activiteiten en samenkomsten voor leden.
7. Het opstellen van notulen van alle Algemene Ledenvergaderingen en alle vergaderingen van het bestuur.

8. Het voeren van de briefwisseling zo mogelijk in overleg met, en namens het bestuur. Bij zaken van ingrijpende aard wordt de correspondentie mede of alleen ondertekend door de voorzitter;

9. Beantwoordt correspondentie en telefoontjes, zo nodig in samenspraak met andere bestuurs- of commissieleden.
10. Sorteert binnenkomende post, e-mail, telefoontjes en stuurt deze tijdig en zonodig door naar andere bestuur- of commissieleden.
11. Houdt een archief bij van de notulen en de postverwerking.
12. Het zorgdragen, voor zover het bestuur dit nodig acht, voor publicatie van bestuursmededelingen en –besluiten.

Artikel 13 Taken en bevoegdheden van de penningmeester

1. Het beheren van de gelden en het uitvoeren van de boekhouding.
2. Het namens het bestuur innen van gelden en tekenen der kwijtingen.
3. Draagt zorg voor het tijdig innen en betalen van nota’s en rekeningen, nadat hij gecontroleerd heeft of deze juist en terecht zijn.
4. Het opstellen van een ontwerpbegroting voor het komend verenigingsjaar en het ter vaststelling aan het bestuur voorleggen.
5. Wanneer geen accountantscontrole heeft plaatsgevonden, worden de stukken met kasbewijzen aan de kascontrolecommissie voorgelegd.
6. Controleert of bestuurshandelingen financieel verantwoord zijn.
7. Legt in de Algemene Ledenvergadering verantwoording af.
8. Geeft in de bestuursvergaderingen een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de vereniging, in relatie tot de begroting.

Artikel 14 Tussentijds aftreden

Indien meer dan de helft van het aantal zittende bestuursleden tussentijds wensen af te treden, is de secretaris verplicht binnen vier weken een Algemene Ledenvergadering uit te schrijven. De aftredende bestuursleden zijn voor zover mogelijk gehouden, in functie te blijven tot aan het tijdstip dat een nieuwbestuur is gekozen.

Artikel 15 Algemene Ledenvergadering

De algemene ledenvergadering kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen over zaken die op de agenda der vergadering vermeld staan. De agenda dient tenminste zeven dagen voor de datum waarop de algemene ledenvergadering gehouden wordt, door de zorg van de secretaris aan de leden te worden toegezonden. Het bestuur organiseert minimaal 1 x per jaar een Algemene Ledenvergadering, waarbij begroting en jaarrekening behandeld worden.

Artikel 16 Communicatie

• Het bestuur houdt haar leden op de hoogte van de activiteiten van de ondernemersvereniging en de commissies.
• Leden kunnen te allen tijde nieuws, informatie en (hulp)vragen delen met het bestuur via de contactgegevens van de VOM.

• VOM zal, indien er opdrachten beschikbaar zijn, deze zoveel mogelijk binnen de
eigen ledenkring onderbrengen.
• Leden zijn allen ambassadeur van VOM en zullen zich inspannen om nieuwe leden
te werven voor VOM.
• Communicatie aan media (krant/radio etc.) verloopt via de voorzitter van de VOM of via een gedelegeerde persoon.

Artikel 17 Kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie bestaat uit twee leden. De leden van deze commissie worden op voordracht van het bestuur, benoemd door de ledenvergadering. De leden van de commissie worden voor de duur van twee jaar gekozen. Elk jaar treedt één commissielid af en treedt een nieuw lid toe tot de commissie. Aftredende leden van de kascontrolecommissie zijn niet terstond herkiesbaar.

De kascommissie controleert de boekhouding en de jaarrekening. Naast de controle op de cijfers informeert zij zich over het gevoerde financiële beleid, vraagt wie de rekeningen betaalt, vraagt wie het contante geld beheert en kijkt wie welke andere taken uitvoert op het gebied van financiën.

Op basis van de kascontrole schrijft de kascommissie een advies. Dit advies is gericht aan de leden van de vereniging. De kascommissie adviseert de leden tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) om wel of niet decharge te verlenen aan het gehele bestuur.

Artikel 18 Huishoudelijk reglement

Wijziging van dit huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene ledenvergadering, mits het voorstel tot wijziging woordelijk bij de agendastukken is gevoegd. Het besluit wordt met een goedkeuring van de meerderheid van ten minste 2/3 van de aanwezige stemgerechtigde leden.
In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement of de statuten niet voorzien, ligt de beslissingsbevoegdheid bij het bestuur.

Artikel 19 Slot

Aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering, op d.d. 9-11-2021

Schema van aan- en aftreden bestuursleden Functie

Aangetreden 1-7-2018 1-7-2018/9-11-2021 1-7-2019

1-7-2019 9-11-2021

Aftreden/herkiesbaar Aftredend 9-11-2021 9-11-2024
1-7-2022

1-7-2022

Frank Bijleveld Bert Gunter Michelle Bartlett Judith de Vries Peter Blom

Voorzitter Penningmeester Bestuurslid Bestuurslid Voorzitter